Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds en is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de pensioenregelingen
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer, en
 • de communicatie met alle betrokkenen.

Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

Code Pensioenfondsen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording, en
 • openheid en communicatie.

Samenstelling

Het PNB heeft een zogenoemd omgekeerd gemengd bestuur met een onafhankelijke voorzitter. Daarin behartigen de niet-belanghebbende, uitvoerende bestuurders de bestuurlijke portefeuilles. De belanghebbende, niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht daarop en staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde. Tegelijk vormen de voorzitter, de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders samen één besluitvormend bestuurscollege.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • 4 uitvoerende bestuurders, te benoemen door de niet-uitvoerende bestuurders na overleg met de Bisschoppenconferentie.
 • 2 niet-uitvoerende bestuurders, te benoemen door de Bisschoppenconferentie op voordracht van het Economencollege.
 • 2 niet-uitvoerende bestuurders, te benoemen vanuit de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden.
 • 1 onafhankelijke voorzitter, te benoemen door het bestuur zelf.

De voorzitter bewaakt de agenda van de bestuursvergaderingen. Hij neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
De taakomschrijving van de verschillende bestuursfuncties is vastgelegd in het Bestuursreglement.

De bestuurders worden aangesteld voor een periode van 4 jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Voorafgaand aan hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank hen op hun kennis en integriteit.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Onafhankelijke voorzitter:
J.L.M. van Susante

Uitvoerende bestuurders (niet belanghebbend):

Naam

Portefeuille

A.J.H.N. van de Wiel (secretaris) Besturen organisatie, actuariële aspecten en verslaglegging, pensioenregelingen en soorten
M.J.M.W. Vuylsteke Wet- en regelgeving inclusief kerkelijke aspecten, communicatie
L.J.M. Roodbol Risicobeheer
H.J.W.M. Peters Vermogensbeheer, Uitbesteding, AO/IC & IT

 Niet-uitvoerende bestuurders (belanghebbend):

Naam

Namens

A. Bultsma pr. (waarnemend voorzitter) deelnemers
Vacature pensioengerechtigden
P.J. Vergroesen werkgever
A.P.H. Meijers  werkgever

Commissies

De volgende commissies zijn ingesteld om voorbereidend en adviserend werk te doen voor het bestuur:

De bevoegdheid tot het nemen van geldige besluiten ligt bij het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de commissies.

Uitbestede werkzaamheden

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal externe partijen. De pensioenadministratie, bestuursadvisering en actuariële advisering zijn uitbesteed aan AZL N.V. Het vermogensbeheer is in handen van Nationale Nederlanden Investment Partners B.V. (NN IP). De actuariële certificering wordt uitgevoerd door AethiQs B.V. en de accountant van het fonds is Ernst & Young Accountants LLP. Het bestuur laat zich in zijn beleggingsbeleid bijstaan door CVP Advies B.V.