Wat doet het PNB?

PNB staat voor Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Deze kerkrechtelijke instelling is het pensioenfonds voor priesters, (gehuwde en ongehuwde) diakens, pastoraal werkers en huishoudelijk personeel van de 7 Nederlandse bisdommen van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland. Iedereen die recht heeft op pensioen van het PNB op basis van de pensioenreglementen van PNB, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt het pensioenfonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat het fonds beheert.

PNB voert de pensioenregeling uit conform zijn pensioenreglementen. Dit doet PNB ter uitvoering van de kerkelijke zorgplicht die de bisschoppen jegens gewijde ambtsdragers en leken in dienst van de Kerk hebben. Deze zorgplicht voorziet in sociale zekerheid in de vorm van een passend levensonderhoud van de gewijde ambtsdragers. Daarnaast omvat deze zorgplicht het zorgen voor sociale zekerheid voor leken in dienst van de Kerk, conform de bepalingen in het Wetboek van Canoniek Recht. De bisschoppen hebben deze zorgplicht bij PNB belegd, voor zover die zorgplicht voorziet in de uitkeringen die PNB verstrekt conform zijn pensioenreglementen.