Klachten- en geschillenregeling PNB

Het PNB voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt,
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd, of
  • de uitleg en toepassing van de reglementen of statuten.

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan het pensioenfonds.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van het fonds ontvangt
.

AZL verzorgt de administatie. U richt uw klacht of geschil aan AZL. Dit kan per brief:

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
P/a AZL
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

of per e-mail:
pf-pnb@azl.eu

AZL verstuurt binnen 3 werkdagen na ontvangst, een ontvangstbevestiging.

2. Wat gebeurt er met uw klacht of geschil?

AZL beoordeelt namens het PNB uw klacht of geschil. Binnen 10 werkdagen na ontvangst krijgt u schriftelijk bericht over het besluit. U krijgt ook een motivering. AZL stemt het besluit en de motivering altijd eerst af met het bestuurssecretariaat.

Zijn er zwaarwegende gronden waardoor er geen besluit genomen kan worden binnen 10 werkdagen, dan deelt de administrateur dit voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan u mee, onder vermelding van de nieuwe termijn.

Gaat uw klacht over de manier waarop u behandeld of geïnformeerd bent door medewerkers van AZL, dan wordt uw klacht door het Bestuur zelf beoordeeld.

3. Bezwaar tegen besluiten administrateur

Bent u het niet eens met een besluit over uw klacht of geschil? Binnen acht weken na dagtekening van het besluit van AZL (administrateur) kunt u een gemotiveerd schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het secretariaat van het Bestuur van het Pensioenfonds:

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
P/a AZL
T.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

of per e-mail:
pf-pnb@azl.eu
T.a.v. Bestuurssecretariaat

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van het bestuurssecretariaat waarin een termijn genoemd wordt waarop u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.
  2. U ontvangt binnen een week het besluit van het Bestuur.

4. Afhandeling door het Bestuur

Het Bestuur beoordeelt het bezwaarschrift en deelt haar gemotiveerde besluit binnen acht weken na ontvangst schriftelijk mee aan u. De administrateur ontvangt een afschrift van het besluit.

5. Beroep tegen Bestuursbesluiten

Bent u het niet eens met de beslissing van het Bestuur, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070–349 96 20

Het Bestuur volgt in beginsel het advies van de Ombudsman Pensioenen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken. Besluit het Bestuur om van het advies van de Ombudsman Pensioenen af te wijken, dan laat het bestuurssecretariaat u dat weten.

6. Beroep op de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing van het Bestuur, dan kunt u zich richten tot de burgerlijke rechter.

Op de documentenpagina kunt u de volledige klachten- en geschillenregeling van het PNB inzien.