Klachten- en geschillenregeling

Het PNB voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt,
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd, of
  • de uitleg en toepassing van de reglementen of statuten.

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan het pensioenfonds. U neemt in elk geval de volgende informatie op:

  • de naam en het adres van degene die het betreft;
  • de datum waarop u uw klacht of geschil indient;
  • een omschrijving van de klacht of van het geschil.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de administratie verder uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van het fonds ontvangt.

AZL verzorgt de administratie. U richt uw klacht of geschil aan AZL. Dit kan per brief:

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
T.a.v. bestuurssecretariaat
P/a AZL
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

of per e-mail:
pf-pnb@azl.eu
T.a.v. bestuurssecretariaat

2. Wat gebeurt er met uw klacht of geschil?

Het bestuurssecretariaat van het PNB beoordeelt uw klacht of geschil.

Dient u een klacht in?
Binnen 5 werkdagen na ontvangst neemt het PNB telefonisch contact met u op om de klacht te bespreken. We lossen het graag in één keer op. Is er meer tijd nodig, dan laten wij u weten wanneer u een reactie kunt verwachten.

Is er een geschil?
U ontvangt binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging. Het bestuur van het PNB beoordeelt het geschil. U ontvangt het besluit van het bestuur met een motivatie binnen 8 weken. Zijn er zwaarwegende redenen om niet binnen 8 weken te besluiten, dan laten wij u dat weten. Als het bestuur het nodig vindt, kunt u gelegenheid krijgen om het geschil mondeling toe te lichten.

3. Beroep tegen Bestuursbesluiten

Bent u het niet eens met de beslissing van het Bestuur, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070–349 96 20

Het Bestuur volgt in beginsel het advies van de Ombudsman Pensioenen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken. Besluit het Bestuur om van het advies van de Ombudsman Pensioenen af te wijken, dan laat het bestuurssecretariaat u dat weten.

4. Beroep op de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing van het Bestuur, dan kunt u zich richten tot de burgerlijke rechter.

Op de documentenpagina kunt u de volledige klachten- en geschillenregeling van het PNB inzien.