De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Een nieuwe oude dag. In 2019 legden het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties de grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel vast in het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Na ruim drie jaar is op 22 december 2022 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.

De belangrijkste veranderingen aan de AOW

De AOW-leeftijd stijgt minder hard.

 • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
 • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.
 • Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken.

Levensverwachting plus één jaar? Dan AOW-leeftijd plus 8 maanden

Deze wijziging moet nog in de wet worden vastgelegd. Voor de pensioenleeftijd van onze regeling maakt dit niet uit. U krijgt uw aanvullend pensioen vanaf 67 jaar. U mag uw pensioen ook eerder of later laten ingaan.
Wilt u weten wanneer u AOW krijgt en hoeveel? Kijk dan op de website van de SVB.

Wanneer krijgt u AOW?
Hoeveel AOW krijgt u?

Veranderingen aan het pensioen bij ons fonds nog niet bekend

 • De Bisdommen zullen afspraken maken voor het pensioen van de priesters en diakens;
 • De Bisdommen zullen samen met de werknemersvertegenwoordigers afspraken maken voor het pensioen van de pastoraal werkenden en het huishoudelijk personeel.

Er zijn diverse mogelijkheden. De nieuwe regels gaan in principe gelden voor het pensioen van alle deelnemers in het fonds, maar ze hoeven niet per se te gelden voor de pensioenen die al zijn opgebouwd. Ook kan er mogelijk sprake zijn van afwijkende regelingen voor de verschillende deelnemerscategorieën bij het PNB.

Veel blijft hetzelfde voor pensioen in Nederland

 • Mensen bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen velen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat velen meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Wie die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kan werken, blijft pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Wat kan er veranderen vanwege het nieuwe pensioenstelsel?

Lees meer algemene informatie over de belangrijkste veranderingen.

Hoe gaat het verder?

De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 in meerderheid voor het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen gestemd. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. 

Om te bepalen of en hoe wij overgaan van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel voeren het bestuur van het PNB en de Bisdommen verkennende gesprekken. Vanuit PNB worden deze gesprekken begeleid door Ger van der Lubbe. Onderwerpen van gesprek:

 • wat het gewenste niveau is van de toekomstige pensioenregeling voor de verschillende deelnemerscategorieën;
 • of er een regeling met een gezamenlijke of individuele pensioenpot komt;
 • hoe en of de opgebouwde pensioenen van dat moment omgezet worden in het nieuwe pensioen;
 • hoe groepen gecompenseerd worden die anders minder pensioen zouden krijgen (veertigers en vijftigers)
 • welke alternatieven er zijn. Denk aan een verzekerde regeling of een eigen voorziening.

Tijdens deze gesprekken zullen de afspraken zullen steeds concreter worden. Uiterlijk op 1 januari 2025 moet bekend zijn wat er gaat gebeuren. De nieuwe regels gaan vervolgens uiterlijk in per 1 januari 2028. Bekijk deze tijdlijn.

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen

Wij proberen u waar mogelijk bij keuzes te betrekken. Dat kan via het Verantwoordingsorgaan of via andere gremia die u vertegenwoordigen.

U hoeft nu geen actie te ondernemen

Tot 2028 verandert uw pensioenregeling niet.

Krijgt u al pensioen? Dan verandert er voor u tot 2028 niets.