Net als vorig brengt het PNB een verkorte versie van het jaarverslag uit. In dit verslag vindt u de belangrijkste cijfers in een oogopslag. Ook leest u over de financiële positie van het fonds gedurende 2017. Het verantwoordingsorgaan en de niet-uitvoerende bestuurders komen kort aan het woord met hun oordeel over afgelopen jaar.

De belangrijkste onderwerpen die in de bestuursvergadering aan de orde kwamen, zijn: de benoeming van twee nieuwe Bestuursleden, waarvan één als voorzitter;

 • de benoeming van een nieuwe waarnemend voorzitter;
 • de participatie aan het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de effectiviteit en inrichting van het omgekeerd gemengd Bestuursmodel;
 • de herijking van de missie, visie en strategie van het fonds;
 • de acties die voortkwamen uit de zelfevaluatie van het Bestuur;
 • de evaluatie dienstverleners en beoordeling ISAE-rapportages;
 • de financiële aspecten (beleggingsresultaten en haalbaarheidstoets);
 • de vaststelling van de premie;
 • de nieuwe richtlijnen voor het vermogensbeheer;
 • de gevolgen van de aanpassing van het fiscaal kader per 1 januari 2018 voor de pensioenregelingen van het fonds;
 • de wijziging van fondsdocumenten, zoals de ABTN, het Bestuursreglement en de uitvoeringsovereenkomst;
 • de toeslagverlening en inhaalindexatie; en
 • de periodieke rapportages over pensioen-, vermogens-, en risicobeheer.

Herijking missie, visie en strategie

Het PNB wil een duurzame en betrouwbare uitvoerder zijn van de pensioenreglementen. De belangen van de deelnemers c.s. staan centraal en worden onderling evenwichtig afgewogen. Het PNB kan zijn missie de komende jaren voldoende waarmaken; het fonds staat er financieel voldoende voor om een solidair en optimaal pensioenresultaat mogelijk te maken.