De financiële positie: hoe ging het in 2017?

Verkort jaarverslag 2017

De beleidsdekkingsgraad was per 31 december 2017 hoger dan het vereist eigen vermogen van 115,5%. Dat betekent dat ons pensioenfonds geen tekort heeft. De actuele stand van de beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

Toeslagbeleid

In 2017 ontwikkelde de dekkingsgraad zich zo goed, dat het PNB heeft kunnen besluiten alle pensioenen per 1 januari 2018 te verhogen. De ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van slapers zijn verhoogd met 1,32%. De pensioenaanspraken van priesters, (gehuwd) diakens en pastoraal werkers werden verhoogd met 1,5% en de aanspraken van het huishoudelijk personeel met 3,1%. Ook was er ruimte om toeslagen die in het verleden niet toegekend konden worden, gedeeltelijk in te halen.

We verwachten dat we de komende jaren de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken eveneens kunnen verhogen, als de financiële positie van ons fonds minimaal op hetzelfde niveau blijft als nu. Het verlagen van ingegane pensioenen en pensioenaanspraken is naar onze verwachting de komende jaren niet aan de orde.

Premiebeleid

De wet schrijft voor dat de premie die ons pensioenfonds ontvangt, de kosten die we maken volledig moet dekken.  We hebben de kostendekkende premie voor 2017 berekend op € 9,0 miljoen. De feitelijke premie was € 7,3 miljoen; dat is het bedrag dat we ontvingen van werkgevers en actieve deelnemers.

Om het verschil tussen beide bedragen op te vangen zonder de premie fors te moeten verhogen, mogen we de kostendekkende premie ‘dempen’. Dat mogen we doen door niet met de actuele marktrente te rekenen, maar met een gemiddelde rente over tien jaar. Daarmee konden we de gedempte kostendekkende premie voor 2017 vaststellen op € 6,5 miljoen. Op basis hiervan is de feitelijke premie voldoende om de kosten van het pensioenfonds op te vangen.